Cele stowarzyszenia

01.

Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wpisanych do rejestru ochrony zabytków, zespołu dworsko – parkowego Komorno.

03.

Zabezpieczenia zachowanych oryginalnych elementów architektury i architektury krajobrazu zespołu dworsko – parkowego Komorno. 

02.

Stwarzanie właściwych warunków ochrony i zabezpieczenia przed niszczeniem zespołu dworsko – parkowego Komorno.

04.

Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zespołu dworsko – parkowego Komorno

05.

Ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych parku Komorno

07.

Prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji stawu w parku Komorno

06.

Prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji zespołu dworsko – parkowego Komorno

08.

Zapewnienia i propagowanie bioróżnorodności parku Komorno

09.

Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych w parku Komorno

11.

Promocja wiedzy o historii zespołu dworsko – parkowego Komorno oraz o bioróżnorodności parku

10.

Stworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej parku Komorno

12.

Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej zespołu dworsko – parkowego Komorno, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej

13.

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parku Komorno

15.

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych parku Komorno, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych

14.

Inwentaryzacja przyrodnicza i opracowanie planów i programów ochrony parku Komorno

16.

Wspieranie badań naukowych z zakresu historii, architektury, arborystyki, biologii, ekologii

17.

Prowadzenie działań integrujących lokalną społeczność z miłośnikami zespołu dworsko – parkowego Komorno

19.

Szeroko rozumiana pomoc społeczna, w tym również świadczenie pracy socjalnej

18.

Działalność na rzecz osób starszych

20.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

21.

Działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich

23.

Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania

22.

Ochrona i promocja zdrowia

24.

Działalność na rzecz kultury i sztuki

25.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

27.

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

26.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

28.

Propagowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej

29.

prowadzenie świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej

31.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

30.

Promocja i organizacja wolontariatu

32.

Organizowanie działań rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży

33.

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających narkomanii i innym uzależnieniom